22 Temmuz 2013 Pazartesi

Nerden baksan cinayet, nerden baksan ahmakça

3. köprü için ağaç kıyımı sürerken, doğayı ve yaşam alanlarını savunanlar eylemlerine devam ediyor. Bu gün Kuzey Ormanları Savunması Beşiktaş’tan Sarıyer’e bisikletlerle gelip Sarıyer’de basın açıklaması yaptı.

Bu gün saat 10.00′da Beşiktaş Barboros Meydanı’nda bisikletleriyle buluşan İstanbullular, Sarıyer’e kadar pedal çevirerek saat 12.00′de Sarıyer İDO önünde buluştu.Bisikletle gelemeyenler ise Sarıyer’de onları karşılamak için toplandı. Bisikletliler Sarıyer’e geldikten sonra Kuzey Ormanları Savunması üyeleri tarafından 19 Temmuz Cuma günü yapılan suç duyurusunun kısaltılmış metni Abbasağa, Büyükdere, Çekmeköy, Kozyatağı ve Yeniköy forumlarından beş kişi tarafından okundu.  
Kuzey Ormanları Savunması'nın yaklaşık 20 üyesi geçtiğimiz cuma günü Çağlayan Adliyesi'nde 3. Köprü ile ilgili güzergah değişikliğinin neden olduğu sonuçlar hakkında toplu suç duyurusunda bulunmuştu. Kuzey Ormanları Savunması, herkesi facebook sayfasında bulunan örnek suç duyurusu metni ve bir adet kimlik fotokopisi ile, 2013/102451 takip numaralı özel soruşturma kapsamına alınan dosya için toplu suç duyurularını örgütlemeye çağırıyor.

Yapılan basın açıklamasının ardından Sarıyer’den yapılan bir yürüyüşle Büyükdere Çelik Gülersoy Parkı’na geçildi. Parkta Sarıyer’den gelenleri Büyükdere forumu karşıladı. Bir süre dinlenen topluluk daha sonra parkta bir forum gerçekleştirdi. Forum sonrasında Kuzey Ormanları Savunması, bu ağaç katliamı durmadıkça, son ağaç kesilene kadar mücadeleye edeceklerini söyleyerek eylemi sonlandırdı.Suç duyurusu metni:

………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ :

ŞÜPHELİ : Binali YILDIRIM (T.C. 61. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı)
Veysel EROĞLU (T.C. 61. Hükümet Orman ve Su İşleri Bakanı)
Erdoğan BAYRAKTAR (T.C. 61. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı)
Mehmet Mehdi EKER (T. C. 61. Hükümet Tarım Bakanı)
Mehmet Cahit TURHAN (Karayolları Genel Müdürü)
Kadir TOPBAŞ (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı)
SUÇ : Görevi Kötüye Kullanma, Kamuyu Zarara Uğratma, Kanuna Aykırı İşlem Gerçekleştirme, Doğayı Tahrip Etme
AÇIKLAMALAR :
1. 12.07.2013 tarihinde Sarıyer Gazetesi ve Aydınlık Gazetesinde yayınlanan haberde yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün almış olduğu 12545 sayılı Bakanlık Olur’una göre;
“Kuzey Marmara Otoyolu Güzergahının imarlı kesimlerine ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Bakanlık Makamınızın ilgi’de kayıtlı Olur’u ile 6001 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca onaylanmıştır.
Ancak, söz konusu imar planlarına esas onaylı güzergah projesinde yapılan değişiklikler neticesinde revizyon yapılması gerektiğinden mevcut imar planlarının iptal edilmesi uygun görülmektedir.
Makamlarınca da uygun görülmesi halinde Bakanlık Makamınızın 04.06.2012 tarih ve 1007 sayılı Olur’una istinaden onanan imar planlarının iptalini “OLUR”larınıza arz ederim”
denilerek, Bakan Binali YILDIRIM tarafından 11.06.2013 tarihinde imzalanmıştır.
Türkiye’nin en önemli ve büyük ölçekli projelerinden biri olarak gösterilen Kuzey Marmara Otoyolu (Odayeri-Paşaköy Arası Ve Bağlantı Yolları)’nda, yukarıda belirtilen yazıda da açıkça ortaya konulduğu üzere imar planlarına aykırı işlem gerçekleştirilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 3. Maddesinde “Herhangi bir saha, her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılamaz” denilmektedir. Dolayısıyla, bu ölçekteki bir projenin gerçekleştirilmesi açısından ortaya konan ciddiyetsizlik, hukuki olarak da suç unsuru teşkil etmektedir. Gerek yol inşaatını meri imar planlarına aykırı olarak yapan yüklenici firmaların, gerekse tüm bu plan-proje onaylama ve denetleme sürecinde yer alan sorumluların yargılanması gerekmektedir.
2. Söz konusu Bakanlık Olur’unun ilgili belediyelere tebliğinden sonra, arazide yapılan incelemelere göre yol inşaatının sürdürüldüğü tespit edilmiştir. Yol inşaatının yasal dayanağı olması gereken imar planlarının iptali gerçekleştirildiği taktirde, söz konusu işlemin derhal durdurulmaması hukuki olarak suç teşkil etmekle birlikte, doğal çevrenin ve ekolojik dengeyi yok edecek biçimde orman alanlarının da tahribatına neden olmuştur. Bu anlamda 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanununa aykırı işlem gerçekleştirilerek suç işlenmiştir. Tüm sorumlularının TCK’nın 257. Maddesine göre kamunun zarara uğratılması gerekçesiyle “görevi kötüye kullanma”dan yargılanması gerekmektedir.
3. Yine yukarıda belirtilen habere göre 3. Boğaz Köprüsü’nü de içine alan Kuzey Marmara Otoyolu Güzergahı Projesi’nde 1 milyar dolar ile 1,5 milyar dolar arasında kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği ancak, bu güzergah değişikliği ile bu maliyetin düşürülmesi ve güzergahın tapulu araziler yerine kamulaştırma bedeli ödenmeyecek ormanlık alanlara kaydırıldığı iddia edilmektedir. Söz konusu iddia son derece ciddiyet taşımakta olup soruşturma gerekliliği bulunmaktadır.
4. T.C. Anayasası’nın 169. Maddesinde; “Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. (…)Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yolaçan siyasî propaganda yapılamaz.” denilmektedir. Oysa ki, 3. Köprü Projesi ile Devlet asli görevlerinden biri olan ormanların korunması görevini yerine getirmemekte, bu konuyu bir siyasi propaganda, seçim malzemesi haline getirerek başta Başbakanlık nezdinde olmak üzere suç işlemektedir. Aynı zamanda 3. Köprü Projesi, Anayasa’nın “Tarih, Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Korunması” başlığı altındaki “Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır” ifadesine yer veren 63. Maddesi’ne de aykırıdır.
5. 3. Köprü Projesi ve Kuzey Marmara Otoyolu için belirlenmiş olan Garipçe-Poyrazköy hattının neredeyse tamamı ormanlık alanlardan geçmekte ve proje, İstanbul’un ve Kuzey Marmara’nın kalan son doğal varlıklarını, ormanlık alanlarını, tarım alanlarını ve su havzalarını imara açmaktadır. Oysa ki, Devlet ormanve su havzalarını korumak ile yükümlüdür. 645 sayılı “Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 2. Maddesine göre Bakanlığın görevleri arasında;
a) Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi, ıslahı ve bakımı, çölleşme ve erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve ormanla ilgili mera ıslahı konularında politikalar oluşturmak.
c) Su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak, ulusal su yönetimini koordine etmek.
yer almaktadır. Söz konusu proje ile İstanbul’un kuzeyinde yer alan orman ve su havzalarının yok edilmesine göz yumarak Bakanlar Kurulunun ilgili üyeleri ve sair şüpheliler suç işlemektedir.
6. 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 3. Maddesi gereğince İdareler “Çevrenin korunmasına, iyileştirilmesine ve kirliliğinin önlenmesine” yönelik tedbir almak ve yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. 3. Madde (e) bendinde “çevre politikalarının oluşmasında katılım hakkı esastır” denilmektedir. Söz konusu tedbir ve yükümlülükler 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ile göz ardı edilerek suç işlenmektedir. Çevre açısından büyük ölçekli bir yıkım getirecek bu Proje halkın, meslek odalarının, üniversitelerin ve bilim insanlarının rapor ve görüşlerine kulaklarını tıkayarak “katılım hakkı”nı ihlal etmektedir. Bilirkişi heyetlerinin olumsuz rapor vermesine rağmen, devam etmekte olan karşı davaların sonuçlarını beklemeden Proje ihale edilerek İdare, çevre koruma açısından suç işlemektedir.
7. 1/100.000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı’nda, şehrin böyle bir projeye ihtiyacı olmadığı ve yapıldığı taktirde kente ve doğaya telafisi mümkün olmayacak zararlar vereceği yönündeki raporları dikkate almadanplan bütünlüğünü bozacak büyüklükte bir plan tadilatı ile yeni yasalarla SİT kararlarını ortadan kaldırarak, projeyi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci dışında tutarak mevcut kanun ve yönetmelikler göz ardı edilmektedir.
8. Projenin gerçekleştirilmesi sürecinde ÇED muafiyetinin olması, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kaldırılmasına rağmen, “yatırıma başlama” kriteri gibi muğlak bir ifade ile 3. Köprü Projesinde yeniden ÇED zorunluluğu kaldırılarak hem Anayasaya hem uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Yönetmeliğe, üst hukuk normlarına aykırı hüküm getirilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı tarafından Kalkınma Planı Kararları bahanesi ile alınan, “projenin ÇED Yönetmeliği’ne tabi tutulmaması kararı” da, projenin çevre etkileri açısından risk taşıdığını ve aynı zamanda bu projenin gerekli çevresel etki analizlerinin yeterli düzeyde yapılmadığını ortaya koymaktadır.
9. İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği, “dere ve su havzalarındaki mutlak koruma alanlarında (0 ila 300 metre) idare tarafından yapılacak veya yaptırılacak arıtma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir şekilde yapı yapılamaz” ifadesine rağmen dava konusu planda yer alan 3. Boğaz Köprüsü bağlantı güzergahı, zorunlu bir hal olmadığı halde Büyükçekmece Havzası Mutlak Koruma Alanı’ndan geçmektedir. 3. Boğaz Köprüsü bağlantı güzergahının yol, bina ve benzeri fiziki yapıların yapımının yasak olduğu, İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği’nde belirtilen Büyükçekmece Havzası Mutlak Koruma Alanı’ndan geçmesi, Yönetmeliğe açıkça aykırıdır.
10. 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ihalesini üstlenen yatırımcının, inşaatı yarım bırakması ve sözleşmeyi feshetmesi halinde proje kapsamında doğan borcun, Hazine Müsteşarlığı'nca üstlenileceği belirtilmiştir. Böylelikle Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddesi gereğince kamu zarara uğratılarak suç işlenmektedir. Aynı zamanda 6 milyar dolar olarak öngörülen maliyetiyle, halktan toplanan vergiler ve kamusal kaynaklar savrulacaktır.
11. Bağlantı yolları çevresinde planlanan Organize Sanayi Bölgeleriyle birinci sınıf tarım arazileri ve kırsal ekonomiler tahrip edilecektir. İstanbul ormanlarının üçte biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bunun anlamı, sellerin yaygınlaşması; içme suyu havzalarının kirlenmesi; İstanbul'un su sorununun ağırlaşması; orman köylülerinin ve kentin çeperlerinde yaşayıp tarımla uğraşanların yoksullaşması; kentte hava kirliliğinin ve gıda fiyatlarının artması; bunların yanında yaban hayatının tahrip olması ve doğal dinlence-sağlıklı yaşam alanlarının daralmasıdır. Tüm bu planlama ve uygulama faaliyetlerine izin veren ve bunları gerçekleştirenler, ulusal ve uluslararası yükümlü bulunulan tüm hukuki metinlere aykırı işlem gerçekleştirerek suç işlemektedir.
12. Proje ile birlikte 931 hektar tarım alanı yok olacaktır. 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanunu”na göre tarım alanlarını korumak ile yükümlü olan Tarım Bakanlığı ve teşkilatı bu görevini yerine getirmeyerek suç işlemektedir. Aynı zamanda Proje, Anayasa’nın Toprak Mülkiyeti başlığı altındaki “Devletin tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek için bu alanlarda sürdürülen tarım ve hayvancılığa dayalı üretimi arttırmayı amaçlayan ve gerekli tedbirleri almasını öngören” 45. Maddesi’ne aykırıdır.
13. İstanbul’a yapılması planlanan 3. Köprüye dayanak olarak hazırlanan dava konusu planın İstanbul’a özgü ve Boğaziçi’ndeki tarihi, kültürel ve doğal dokunun korunmasına ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılaşmayı sınırlamaya yönelik temel ilkeleri ortaya koyan 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu görülmektedir. Boğaziçi Kanunu, 3. Boğaziçi Köprüsü ve bağlantı yollarının yapımıyla Boğaziçi’nde yaşanacak fiziksel etkiler konusunda hukuki bir rehber niteliğinde olup, özellikle Poyrazköy ve Garipçe köyleri ile yakın çevrelerindeki köprü yapım çalışmalarından birinci derece etkilenecek alanlar için önemli kısıtlar getirmektedir. Kanunun ikinci bölümünde genel esaslar, orman alanları ve yeşil sahaları konu edindiği, Boğaziçi alanının korunması, geliştirilmesi ve imar mevzuatının uygulanmasında esas alınacak hususların tanımlandığı 3. Maddesinde:
“a) Boğaziçi Alanında yeralan kültürel ve tarihi değerler ve doğal güzellikler muhafaza edilir ve doğal yapı korunur.
b) Boğaziçi Alanı bu Kanunun amaçlarına uygun olarak ve doğal ve tarihi çevreye uyumu gözetilerek güzelleştirilir ve geliştirilir.
c) Boğaziçi Alanında tarihi ve milli kültürümüze dayanan yaşamın yeniden canlandırılması, mesire yerlerinin geliştirilmesi ve gezinti alışkanlıklarının sürdürülmesi teşvik edilir.
e) Boğaziçi Alanındaki yapılar bu Kanun hükümlerine ve imar planları esaslarına göre yapılır, aykırı olanlar derhal yıkılır veya yıktırılır.
f ) Boğaziçi alanında mevcut planda nüfus ve yapı yoğunluğu gözönüne alınmak kaydı ile plan değişikliği yapılabilir. …”
hükümleri getirilmektedir. Kanunda yer alan bu maddede açıkça ifade edildiği gibi, Boğaziçi gibi korunması gerekli bir doğal sit alanına gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Tüm bunları yok sayan 3. Köprü Projesi ile Başbakanlık, İlgili Bakanlıklar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanuna aykırı işlem gerçekleştirerek suç işlemektedir.

DELİLLER : Her türlü hukuki delil
HUKUKİ NEDENLER : TCK. md. ve ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklandığı üzere şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına ve cezalandırılmasının sağlanmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/…

Adı ve Soyadı :
İmza :
T.C. Kimlik No: